Banana Stem Natural

Banana Stem Natural

Size:

40 - 80 cm